Indkaldelse til Corona-forsinket årlig generalforsamling

På bestyrelsens vegne indkaldes Fægteklubben Aramis Dragørs medlemmer til den årlige generalforsamling. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af første kvartal, men da landet har været påvirket af restriktioner pga. corona-pandemien har det ikke været muligt at afholde generalforsamling som beskrevet i vedtægterne. Den årlige generalforsamling indkaldes derfor i henhold til vedtægternes for ekstraordinær generalforsamling, dette ligeledes med 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18.30 i Hollænderhallen.

Dagsordenen er, som den er beskrevet i vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg af formand i lige år
 10. Valg af kasserer i ulige år.
 11. Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 12. Valg af et ordinært bestyrelsesmedlem i lige år.
 13. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
 14. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen.
 15. Nedsættelse af udvalg
 16. Eventuelt

Praktiske oplysninger i forbindelse med generalforsamlingen fra § 5 Generalforsamlingen

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, det reviderede regnskab og evt. indkomne forslag fremsendes via e-post til medlemmerne, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle, der har adgang til generalforsamlingen, har også taleret.

Stk. 5

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog undtagen medlemmer under 15 år. Stemmeret for aktive medlemmer under 15 år opnås ved repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Venlig hilsen

Lars Olsen, formand